Παγκόσμια ναυτιλία

Ανταγωνιστική τιμολόγηση

Κατάστημα μιας στάσης και εμπειρογνωμοσύνη

Προσαρμοσμένες τιμές

GSCI

GSCI TI-GEAR-S

Το TI-GEAR-S is a cutting-edge thermal weapon sight by GSCI, designed for precision in medium to long-range engagements. Compatible with various firearms, it excels in single and repetitive shooting scenarios. Fully dust- and waterproof, meeting rigorous MIL specifications, the TI-GEAR-S is a durable, reliable choice for professionals operating in diverse environments, setting new standards in thermal imaging weapon sights.

^

Αισθητήρας τελευταίας γενιάς για ανώτερες δυνατότητες θερμικής απεικόνισης

^

Συμβατό με τυφέκια μικρού και μεγάλου διαμετρήματος, καθώς και με πολυβόλα.

^

Απαράμιλλη απόδοση σε μεμονωμένα και επαναλαμβανόμενα σενάρια λήψης

^

Πλήρως ανθεκτικό στη σκόνη και το νερό, υπερβαίνοντας τις σύγχρονες προδιαγραφές MIL

^

Ευέλικτο εργαλείο για αποστολές τακτικής αναγνώρισης και επιτήρησης

Precision Redefined: Introducing the TI-GEAR-S Thermal Weapon Sight.

Meet the TI-GEAR-S, a highly sophisticated thermal weapon sight designed to elevate professionals’ precision in aiming and engagement across medium and long distances. Tailored for compatibility with small and large-caliber rifles, as well as machine guns, this advanced sight sets the standard for excellence, delivering unparalleled performance in both single-shot and repetitive shooting scenarios. Beyond its role in weaponry, the TI-GEAR-S proves invaluable in tactical reconnaissance and surveillance missions, further enhancing its versatility.

At the heart of the TI-GEAR-S is the latest-generation sensor, showcasing GSCI’s unwavering commitment to technological progress. This cutting-edge sensor, complemented by GSCI’s proprietary hardware and software solutions, ensures exceptional image quality and equips users with unique tools for tactical advantages, ensuring their safety during operations.

Built to withstand the toughest conditions, the TI-GEAR-S is fully dust- and waterproof, exceeding the stringent standards outlined in modern MIL specifications. Its robust construction and unwavering reliability make it a go-to choice for professionals who demand durability and consistency in the face of long-term, intensive use. Whether in challenging lighting conditions or harsh weather scenarios, this thermal weapon sight rises to the occasion, making it a reliable companion in any environment.

In essence, the TI-GEAR-S epitomizes GSCI’s commitment to delivering a superlative thermal imaging weapon sight, redefining the benchmarks of excellence and empowering professionals with a tool that aligns with their exacting standards.

Διαθέσιμα μοντέλα:

 • TI-GEAR-S325 17µm (Situational Awareness)
 • TI-GEAR-S625 17µm (Situational Awareness)
 • TI-GEAR-S350F 17µm (Medium-Range)
 • TI-GEAR-S650F 17µm (Medium-Range)
 • TI-GEAR-MR3S 12µm (Medium-Range)
 • TI-GEAR-MR6S 12µm (Medium-Range)
 • TI-GEAR-S375 17µm (Long-Range)
 • TI-GEAR-S675 17µm (Long-Range)
 • TI-GEAR-LR3S 12µm (Long-Range)
 • TI-GEAR-LR6S 12µm (Long-Range)
 • TI-GEAR-S3100 17µm (Ultra Long-Range)
 • TI-GEAR-S6100 17µm (Ultra Long-Range)
 • TI-GEAR-ULR3S 12µm (Ultra Long-Range)
 • TI-GEAR-ULR6S 12µm (Ultra Long-Range)
 • TI-GEAR-X3100 17µm (2-IN-1 KIT) Ultra Long-Range
 • TI-GEAR-X6100 17µm (2-IN-1 KIT) Ultra Long-Range
 • TI-GEAR-ULR3SX 12µm (2-IN-1 KIT) Ultra Long-Range
 • TI-GEAR-ULR6SX 12µm (2-IN-1 KIT) Ultra Long-Range

SPECS:
 • FPA Refresh Rate: 9Hz or 50Hz
 • 12-micron and 17-micron FPA Options
 • Digital Zoom: 2X, 4X
 • Display: Full Size: 0.6-Inch, AMOLED, Colour, 800×600
 • Imaging Modes: Monochrome + 8 Colour Palettes
 • Conversion to Clip-On Sight (TI-GEAR-C): Yes
 • Electronic Reticle: Yes: 8+8 Patterns
 • Digital Video Recorder: Optional – Built-In or External
 • Compass: Yes
 • Inclinometer: Yes
 • Gyroscope: Yes
 • Adjustable Shock Sensor: Yes
 • Power Source: 2x CR123 and External (e.g. MVP-240)
 • Battery Life: Up to 7 hours on 2xCR123 or up to 15 hours with MVP-240
 • Operating Temperature: -40°C .. +50°C
 • Manufacturer’s Warranty: 7 Years, Limited

Ανακαλύψτε επίσης