Παγκόσμια ναυτιλία

Ανταγωνιστική τιμολόγηση

Κατάστημα μιας στάσης και εμπειρογνωμοσύνη

Προσαρμοσμένες τιμές

GSCI

GSCI QUADRO-SLR

Παρουσιάζοντας το QUADRO-SLR, a revolutionary optical-electronic fusion sight setting new industry standards. Operating in five modes, including Thermal, Day-Fusion, and Night-Fusion, it provides lag-free video imagery for superior situational awareness. Eliminating pitch darkness through Fusion mode, it ensures unmatched detection and recognition in challenging environments. Dominate the battlefield with the QUADRO-SLR, where performance, longevity, and situational awareness converge.

^

Ανταλλάξιμοι αντικειμενικοί φακοί 50mm, 75mm και 100mm για ασύγκριτο εύρος ανίχνευσης

^

Πατενταρισμένη τεχνολογία πολλαπλών αισθητήρων με πέντε διαφορετικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των θερμικών και της σύντηξης ημέρας/νύχτας

^

Οι εικόνες βίντεο σε πραγματικό χρόνο, χωρίς καθυστέρηση, ενισχύουν την επίγνωση της κατάστασης

^

Η λειτουργία σύντηξης εξαλείφει το απόλυτο σκοτάδι, παρέχοντας συνεχές οπτικό πλεονέκτημα

^

Σχεδιασμένο για προσαρμοστικότητα, που ευδοκιμεί σε πολλαπλές πλατφόρμες και σενάρια τακτικής

Revolutionizing Optical-Electronic Fusion: Introducing the GSCI QUADRO-SLR.

Step into a new era of optical-electronic fusion με το GSCI QUADRO-SLR, an innovative sight designed to surpass industry standards. Developed through meticulous research and input from seasoned military professionals, this cutting-edge product showcases unrivaled performance και adaptability. Fueled by GSCI Fusion Technology, the QUADRO-SLR redefines excellence in the optical-electronic domain.

Featuring interchangeable αντικειμενικοί φακοί (50mm, 75mm, and 100mm), this advanced sight achieves unmatched detection range, ensuring optimal performance across diverse tactical scenarios and platforms. What sets the QUADRO-SLR apart is its ability to operate in five distinct modes—Thermal, Daytime, Nighttime, Day-Fusion, and Night-Fusion. This flexibility, made possible by the fusion of detailed images from visible/near-infrared and long-wave infrared spectra, delivers real-time, lag-free video imagery, enhancing situational awareness on the battlefield.

An outstanding feature of the QUADRO-SLR is its capability to eliminate pitch darkness through the Fusion mode. By seamlessly combining the strengths of both channels, it provides unmatched detection, recognition, and a constant visual advantage in challenging environments.

Prepare to dominate the battlefield with the QUADRO-SLR, where performance, longevity, και επίγνωση της κατάστασης converge to set new standards in the optical-electronic industry. With an ergonomic design and rugged construction, this sight ensures durability in the harshest conditions. The intuitive interface and swift adaptability make it a go-to choice for military and law enforcement professionals, offering an edge in any mission or operation. Trust the QUADRO-SLR to redefine excellence, providing an unparalleled fusion of technology and tactical prowess on the modern battlefield.

Specs: 
 • FPA Refresh Rate: 9Hz or 50Hz
 • Digital Zoom: 2X, 4X, 8X
 • Display: Full Size: 0.6-Inch, AMOLED, Colour, 800×600
 • Imaging Modes: Monochrome + 8 Colour Palettes
 • Electronic Reticle: Yes: 8+8 Patterns
 • Compass: Yes
 • Inclinometer: Yes
 • Gyroscope: Yes
 • Adjustable Shock Sensor: Yes
 • Digital Video Recorder: Optional – Built-In or External
 • Power Source: 4x AA and External (e.g. MVP-240)
 • Battery Life: Up to 7 hours on 4x AA and up to 15 hours with MVP-240
 • Operating Temperature: -40°C .. +50°C
 • Manufacturer’s Warranty: 7 Years, Limited
Features:
 • Patented GSCI Fusion Technology
 • Designed for Professional Use
 • 50mm, 75mm and 100mm Objective Lenses
 • Up to 90 Different Operation Modes when used with QRF-4500™
 • Set of Curated Technological Features
 • 100% Detection Capabilities
 • Fusion-Powered Identification Capabilities
 • Ultra-Long Range Performance
 • Total Magnification up to 32X
 • Optionally Aided by Various Target Location Features
 • Outstanding Endurance and Reliability
 • Latest Generation Hardware and Software
 • Battle-Proven MIL-STD Enclosure
 • Precision-Crafted to Tightest Tolerances
 • Powered by AA Batteries in Quick-Swap Cartridges
 • Extra Long Autonomy on MVP-240™ Pack: up to 15 Hours

Ανακαλύψτε επίσης